فریزر ایستاده فروشگاهی عرض ۶۰ سانت

فریزر ایستاده فروشگاهی عرض ۶۰ سانت
فریزر ایستاده فروشگاهی دارای طبقات قابل تنظیم به تعداد ۷ طبقه ، دارای کمپرسور باتوان ۱/۴که درمحیط اقلیمی معتدل بهترین کارایی را دارد.
مشاهده به صورت کامل